Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Plnenie rozpočtu obce za rok 202312.02.202431.12.2024a12ab_plnenie rozpočtu obce za rok 2023.pdf
oznámenie o zvýšení cien za vývoz KO a DSO31.01.202431.12.20242a52f_Marius Pedersen-zvýšenie cien vývozu KO a DSO.pdf
rozpočet obce- výdavky schválený 2024-202619.12.202331.12.2024b37bc_Rozpočet výdavky schválený 2024 až 2026.pdf
Rozpočet obce-príjmy schválený 2024-202619.12.202331.12.2024e588f_Rozpočet príjmy schválený 2024 až 2026.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Ladislav Kuman13.02.202401.03.202437182_oznámenie o doručení písomnosti-Ladislav Kuman.pdf
Všeobecne záväzné nariadenie obce Krivoklát č.1/2016 o nakladaní s odpadmi02.01.202421.02.2024c6929_VZN č.1-2016 o nakladaní s odpadmi.pdf
Verejná vyhláška-stavebné povolenie ,,Rodinný dom a garáž´´- L. Matuščin23.01.202407.02.20248a283_verejna vyhláška-stavebné povolenie-Rodinný dom a garáž-L.pdf
Ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska a jeho zariadení31.01.202431.01.20245920f_EKOTEC -Ročná kontrola detského ihriska PROTOKOL.pdf
Správa audítora za rok 202230.11.202331.12.202383143_DCA Audit- správa auditora za rok 2022.pdf
Individuálna výročná správa obce za rok 202229.06.202331.12.2023b3dfd_Induviduálna výročná správa obce Krivoklát za 2022.pdf
Záverečný účet obce Krivoklát za rok 202229.06.202331.12.202331ed2_Záverečný účet rok 2022 Krivoklát.docx
Všeobecne záväzné nariadenie obce Krivoklát č.1/2023 o miestnych poplatkoch na území obce Krivoklát15.12.202330.12.202353ecd_VZN 1-2023 o miestnych poplatkoch na území obce.pdf
Dodatok č.1/2023 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krivoklát15.12.202330.12.20230cb01_Dodatok č.1 VZN odpady.pdf
Verejná vyhláška- oznámenie o vyplácaní nájomného za užívanie PR Vršatec Pruské01.12.202318.12.2023496b3_verejná vyhláška-oznámenie o vyplácaní nájomného.pdf
Návrh VZN obce Krivoklát č.1/2023 o miestnych poplatkoch na území obce Krivoklát28.11.202313.12.2023e48c9_Navrh VZN 01-2023- poplatky.pdf
Návrh Dodatku č.1/2023 k VZN č.3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Krivoklát 28.11.202313.12.2023ce6a3_Návrh dodatku č.1 k VZN- poplatky za KO a DSO.pdf
Návrh rozpočtu obce Krivoklát na rok 2024,výhľadovo na roky 2025,202628.11.202313.12.2023fd281_Návrh rozpočtu obce Krivoklát na rok 2024.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Darina Gašparová23.11.202311.12.20235b51e_Darina Gašparová -JUDr. Zimanová.pdf
Oznámenie o odovzdávaní súčastí programu starostliv. o lesy na lesnom celku Lednícké Rovne20.11.202305.12.20231acbf_Oznam. o odovzdavani sucasti progr.starostl.o lesy-lesny celok .pdf
Verejná vyhláška- oznámenie o začatí konania a zlúčení územného a stav. konania- Lukáš Matuščin15.11.202330.11.20239ca57_verej.vyhlaska-L. Matuščin.pdf